säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Wolfdogs ry, jota seuraavassa kutsutaan lyhyesti yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Kotka ja toiminta-alueena koko maa.

2§ TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ohjata wolfdog – rotujen (československý vlčiak ja saarlooswolfhond) jalostusta, kasvatusta, maahantuontia ja käyttöä maassamme ja toimia aatteellisena järjestönä jäsenten kesken näiden koiraharrastuksen edistämisessä.

Lisäksi tehdä valistustyötä rotujen tunnetuksi tekemiseksi sekä edistää koiramyönteistä asennetta yleisön keskuudessa antamalla asiallista ja oikeaa tietoa roduista.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

Tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä harjoittamalla julkaisutoimintaa, kuten julkaisemalla tiedotteita ja ylläpitämällä omia nettisivuja, järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, antamalla neuvoja ja opastusta jäsenilleen.

Voi järjestää koiranäyttelyitä ja -kokeita, katselmuksia ja jalostustarkastuksia.

Antamalla puolueettomasti ohjeita ja neuvoja jalostuksessa päämääränään rotujen terveys ja kehittäminen rotumääritelmän mukaisesti.

Harjoittamalla voittoa tavoittelematta rodun pentuvälitystä Suomessa koskien niin kotimaan kuin tuontikoirienkin välitystä.

Levittämällä tietoa kenneltoiminnan merkityksestä sekä asian harrastajien, että yleisön keskuudessa.

Harjoittamalla yhteisötoimintaa niin kotimaassa, kuin ulkomailla toimivien koirajärjestöjen ja kennelyhdistysten kanssa.

Seuraamalla kenneltoimintaa niin kotimaassa kuin ulkomailla ja pitämällä yhteyttä rotujen kotimaihin sekä kasvattajiin myös ulkomailla.

Osallistumalla Suomessa yhteiskunnalliseen keskusteluun koira-asioissa ja pyrkimällä vaikuttamaan lainsäädäntöön tavoitteidensa suuntaisesti tekemällä aloitteita ja esityksiä ja antamalla lausuntoja.

Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, muodostaa rahastoja ja rahoittaa toimintaansa pienimuotoisella tarvikevälityksellä sekä asianomaisen luvan saatuaan järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä, juhlia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys on oikeutettu omistamaan myös toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi halutessaan liittyä eri yhdistyksiin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäsenmaksuja.

3§ JÄSENET
Yhdistyksen varsinaisina jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt, jotka ovat kirjoilla Suomessa. Varsinaiset jäsenet ovat joko vuosi- tai perhejäseniä. Vuosijäseneksi voi liittyä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka asuu samassa ruokakunnassa jonkun vuosijäsenen kanssa.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous esityksestä kutsua yksityisen henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa, tai československý vlčiak:n tai saarlooswolfhondin jalostus- tai harrastustoiminnassa.

Yksi kunniajäsenistä kerrallaan voidaan hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi. Yhdistyksellä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan.

Tuomarijäseniä voivat olla tuomarit, joilla on oikeus arvostella yhdistyksen alaisia rotuja.

Kannatusjäseninä voivat olla yksityiset 15 vuotta täyttäneet henkilöt, ja oikeuskelpoiset yhteisöt.

Kunnia-, tuomari- ja kannatusjäsenet voivat olla myös ulkomailla kirjoilla olevia.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus, kunniapuheenjohtajaa ja -jäseniä lukuun ottamatta. Jäsenyyshakemus on tehtävä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti.

Vuosi-, perhe-, ja kunniajäsenillä sekä kunniapuheenjohtajalla on äänioikeus. Tuomari- ja kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta.

Jos varsinainen jäsen ei suorita jäsenmaksuvelvoitettaan taikka on muuten jättänyt toteuttamatta ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittyessään on sitoutunut, tai jos hän on toiminut yhdistystä tai rotua vahingoittavalla tavalla, on hallituksella oikeus erottaa hänet. Erottamispäätöksestä jäsenellä on oikeus valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa tiedon saatuaan. Jos yhdistyksen kokous kuultuaan hallitusta ja erotettua jäsentä sekä hankittuaan muut tarpeellisiksi katsomansa selvitykset hyväksyy vähintään kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä erottamispäätöksen, se astuu voimaan heti.

Jos jäsen päättää erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitus yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroavan jäsenen on suoritettava kaikki ne velvoitteet, jotka hänelle sinä kalenterivuonna kuuluvat, jona eroaminen tapahtuu.

4§ JÄSENMAKSUT
Vuosi-, perhe- ja kannatusjäsenen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä suoritettava yhdistyksen jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää erikseen kullekin jäsenryhmälle.

Tuomari-, kunnia- ja nuorisojäsenet sekä kunniapuheenjohtaja eivät suorita jäsenmaksua.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta yli 60 vrk eräpäivästä lukien. Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta takaisin. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

5§ YHDISTYKSEN JOHTO
Yhdistyksen johdon muodostavat yhdistyksen kokous ja hallitus.Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanovalta on hallituksella.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolme (3) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet kolmeksi vuodeksi niin, että yksi hallituksen jäsen on vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan nimetä myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen erikoistehtävien hoitamista varten toimikuntia ja määrää niiden toimikauden. Toimikuntien jäsenten ei tarvitse olla hallituksen jäseniä.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokouskutsu on puheenjohtajan toimesta annettava suullisesti tai kirjallisesti vähintään kaksi (2) vuorokautta ennen kokousta hallituksen jäsenille. Oikeus aloitteiden tekemiseen hallituksen kokoukselle on yhdistyksen jäsenillä ja hallituksen jäsenillä. Läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokoukseen myöntää hallitus. Hallitus on päätösvaltainen vähintään kolmen (3) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, ollessa läsnä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

6§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja ja sihteeri, tairahastonhoitaja kaksi yhdessä.

7§ TILIT JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisesti tai sähköpostilla kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se yhdistyksen jäsenryhmässä, tai yhdistyksen nettisivuilla.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokous voidaan hallituksen niin päättäessä pitää myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta pyytää. Kokous on pidettävä viimeistään kahdeksan (8) viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella yhdistyksen vuosi-, perhe- tai kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla yksi (1) ääni läsnä olevana tai poissaolevana valtuutettunsa kautta. Kokouksessa paikalla oleva yhdistyksen jäsen voi äänestää valtakirjalla enintään yhden (1) poissaolevan jäsenen puolesta. Edustus- ja äänioikeuden edellytyksinä yhdistyksen kokouksissa on vuosi- ja perhejäsenillä, että jäsenmaksu on suoritettu.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Äänestykset on suoritettava umpilipuin, milloin vähintään kaksi (2) äänioikeutettua osanottajaa sitä pyytää.

Läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa on kaikilla yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Yhdistyksen kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin sitä pyytäville henkilöille.

9§ VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
8. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi vuodeksi ja valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Kysymys näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan ottaa esille yhdistyksen kokouksessa, jos se on kokoonkutsussa mainittu. Jotta päätös hyväksytään, vaaditaan käsittely kahdessa perättäisessä, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, jolloin ehdotusten on kummassakin kokouksessa saavutettava vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen yhdistyksen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Kuvien lähetys

Lähettäessään kuvia Wolfdogs Ry galleriaan kuvien lähettäjä (kuvaaja) antaa samalla lähettämiinsä kuviin täydet käyttöoikeudet Wolfdogs Ry:lle. (näin kuvia on mahdollisuus käyttää myöhemmin esim. kalenteri tmv. tarkoitukseen, eikä kuvaajaa tarvitse etsiä, eikä kuviin tarvitse enää erikseen kysellä lupaa.)

Eli, muistathan kuvia lähettäessäsi, että olet samalla antanut kuviin täydet käyttöoikeudet yhdistykselle, ja että sinulla tulee olla niihin kuvaajan lupa, mikäli ne eivät ole omia kuviasi.

Yhdistys pidättää itsellään oikeuden olla julkaisematta lähetettyjä kuvia.

Kuvia voi lähettää sähköpostitse:
– info(a)wolfdogs.fi

Kiitos kuvistasi!

© 2024

Theme by Anders Norén